MBL Bonifačić Krk

Medicinsko-biokemijski laboratorij Krk
Vinogradska ul. 2b,
51500, Krk
Hrvatska
E-mail : laboratorij.krk@gmail.com
Tel: +385 51 221 956

Politika privatnosti

Ova Obavijest o obradi osobnih podataka, politika privatnosti korisnika usluga: (dalje: „Obavijest“) primjenjuje se na obradu osobnih podataka koju provodi Medicinsko Biokemijski Laboratorij Bonifačić Krk OIB xxxxxxxxxxx (dalje: „MBL-Bonifačić“). Pojam „pacijent“ označava sve osobe kojima se pružaju ili su pružene zdravstvene usluge, kao i sve druge osobe koje su dale svoju privolu za primanje obavijesti za sebe.
MBL Bonifačić je zdravstvena ustanova koja je registrirana za pružanje zdravstvenih usluga, i to za medicinsku biokemiju. Budući da je primarna djelatnost pružanje zdravstvenih usluga, MBL Bonifačić djeluje kao voditelj obrade osobnih podataka svojih pacijenta.

KOJE KATEGORIJE OSOBNIH PODATAKA SE PRIKUPLJAJU I OBRAĐUJU

MBL Bonifačić prikuplja sljedeće kategorije osobnih podataka pacijenata, ovisno o prirodi odnosa s konkretnim pacijentom:
Identifikacijski podaci – Ime, prezime, OIB, broj putovnice za strane državljane, spol, datum, mjesto i država rođenja, državljanstvo, podaci o prebivalištu/boravištu, i sl.
Kontakt podaci – Podaci o prebivalištu/boravištu, broj telefona, broj mobitela, email adresa i sl.
Zdravstveni podaci – Podaci o pruženim uslugama, podaci o dijagnozama, podaci o lijekovima koje uzima pacijent, podaci o trudnoći ili predhodnim trudnoćama, podaci o rezultatima laboratorijskih pretraga, visina, težina, itd.
Računovodstveni i administrativni podaci – Broj bankovne kartice, razni indikatori tipologije pacijenata, i sl.
Ostali Podaci – Dobrovoljno dostavljeni osobni podaci, dostavljeni tijekom usmene i pisane komunikacije.
MBL Bonifačić obrađuje osobne podatke koji su posebno osjetljivi podaci, kao što su zdravstveni i medicinski podaci, koje nam dajete u okviru pružanja zdravstvenih usluga te radi izvršenja traženih usluga. MBL Bonifačić također obrađuje Vaše podatke i/ili podatke Vašeg djeteta, ako je dijete mlađe od 16 ili 18 godina, ovisno o svrsi obrade, a Vi ste nositelj roditeljske odgovornosti.

U KOJE SVRHE SE OBRAĐUJE OSOBNE PODATKE?

MBL Bonifačić obrađuje osobne podatke pacijenta prvenstveno u sljedeće svrhe:
– MBL Bonifačić obrađuje osobne podatke pacijenta prilikom telefonskog, internetskog ili osobnih naručivanja, pružanja zdravstvenih i povezanih usluga, kao i u knjigovodstvene i administrativne svrhe prilikom naplate izvršenih usluga. a usvrhu pružanje zdravstvenih usluga, sklapanje i izvršenje ugovora, u knjigovodstvene i administrativne svrhe
U okviru ove obrade obrađuju se identifikacijski podaci, kontakt podaci, zdravstveni podaci i informacije te medicinski podaci vezani za zdravstvene usluge i organizaciju pružanja zdravstvenih usluga, računovodstveni i administrativni podaci.
MBL Bonifačić vrši ovu obradu jer je nužna za izvršavanje ugovora o pružanju zdravstvenih usluga kojem je pacijent stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev pacijenta prije sklapanja ugovora. MBL Bonifačić također vrši ovu obradu jer je takva obrada nužna za poštivanje pravnih obveza, da pruži zdravstvene usluge, vodi odgovarajuću zdravstvenu i medicinsku dokumentaciju te da vodi odgovarajuću knjigovodstvenu, administrativnu i računovodstvenu dokumentaciju.
Ako ste nam za to dali privolu, MBL Bonifačić će obrađivati vaše kontakt podatke, poput e-mail adrese, u svrhu dostave nalaza.
– obavještavanje nadležnih tijela i čuvanje podataka sukladno propisima iz područja zdravstva
MBL Bonifačić obrađuje osobne podatke pacijenta radi njenih obveza obavještavanja nadležnih tijela (npr. državnog i regionalnih zavoda za javno zdravstvo) i čuvanja podataka sukladno propisima iz područja zdravstva (npr. vođenje odgovarajućih evidencija o zaraznim bolestima).
U okviru ove obrade mogu se obrađivati identifikacijski podaci, kontakt podaci, zdravstveni podaci i informacije te medicinski podaci vezani za zdravstvene usluge i organizaciju pružanja zdravstvenih usluga, računovodstveni i administrativni podaci, a mogu se obrađivati podaci koje pacijent dobrovoljno dostavi prilikom usmene i pisane komunikacije.
MBL Bonifačić vrši ovu obradu jer je takva obrada nužna za poštivanje pravnih obveza da pruži zdravstvene usluge te da vodi odgovarajuću zdravstvenu i medicinsku dokumentaciju.
– upravljanje procesima pružanja zdravstvenih usluga
MBL Bonifačić obrađuje osobne podatke pacijenta kako bi mogla interno organizirati pružanje zdravstvenih usluga sukladno važećim propisima.
U okviru ove obrade mogu se obrađivati identifikacijski podaci, kontakt podaci, zdravstveni podaci i informacije te medicinski podaci vezani za zdravstvene usluge i organizaciju pružanja zdravstvenih usluga, računovodstveni i administrativni podaci, a mogu se obrađivati podaci koje pacijent dobrovoljno dostavi prilikom usmene i pisane komunikacije.
MBL Bonifačić vrši ovu obradu jer je takva obrada nužna za poštivanje pravnih obveza da pruži zdravstvene usluge te za izvršavanje ugovora o pružanju zdravstvenih i sličnih usluga kojem je pacijent stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev pacijenta prije sklapanja ugovora.

Moguće je da će MBL Bonifačić na temelju zakona i drugih propisa biti obvezan dostaviti osobne podatke pacijenata državnim institucijama ili nadzornim tijelima.

KOLIKO DUGO SE ČUVAJU OSOBNI PODACI?

MBL Bonifačić čuva osobne podatke u razdoblju koje je potrebno za postizanje gore opisanih svrha, u rokovima propisanim zakonom i drugim propisima, a u određenim slučajevima i koliko je to razumno i preporučljivo u kontekstu važećeg roka zastare.
Moguće je da će MBL Bonifačić neke osobne podatke biti obvezna čuvati u duljem razdoblju ili trajno, kako je to predviđeno mjerodavnim propisima iz područja zdravstva i zdravstvenog osiguranja odnosno drugim važećim propisima.
MBL Bonifačić će održavati osobne podatke pacijenta točnima i ažurnima, na temelju podataka koje joj dostavi pacijent odnosno koje MBL Bonifačić utvrdi u pružanju usluga.
Po proteku vremena potrebnog za obradu podatka, Vaše ćemo podatke na siguran način izbrisati ili uništiti.

TKO IMA PRISTUP OSOBNIM PODACIMA?

Osobni podaci čuvaju se na zaštićenoj infrastrukturi kojoj je pristup izvana ograničen. Pristup infrastrukturi imaju samo osobe ovlaštene za njezino održavanje, dok pristup osobnim podacima imaju samo ovlaštene osobe izričito zadužene za prikupljanje, obradu i korištenje određenih osobnih podataka u okviru poslova svog radnog mjesta (dalje: „ovlaštene osobe“), npr. zdravstveno i administrativno osoblje u okviru pružanja zdravstvenih usluga i obavljanja popratnih računovodstvenih i administrativnih aktivnosti.
Ovlaštene osobe su dužne čuvati povjerljivost osobnih podataka i postupati u skladu s važećim propisima, obavijestima o zaštiti podataka, politikama, procedurama i ostalim općim aktima i ugovorom preuzetim obvezama.
U mjeri u kojoj je to potrebno i dopušteno propisima, kako bi ostvario svrhe u koje su osobni podaci prikupljeni i/ili obrađeni, MBL Bonifačić ih može podijeliti s trećim stranama/primateljima kao:
– pružateljima usluga (nositeljima zdravstvenog osiguranja, suradnim laboratorijima i ustanovama radi pružanja zdravstvenih usluga, liječnicima i ovlaštenim zdravstvenim djelatnicima, marketinškim agencijama, pružateljima usluga računovodstva, održavanja informatičke infrastrukture i sl.); te
– tijelima državne i javne vlasti, sudbene vlasti, pravnim osobama s javnim ovlastima ili pravnim subjektima u privatnom vlasništvu, kada je MBL Bonifačić dužna dostaviti osobne podatke pacijenta na temelju zakonske obveze (npr. Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, državnom i regionalnom zavodu za javno zdravstvo, ministarstvu nadležnom za zdravstvo), ili kada je to potrebno da bi MBL Bonifačić zaštitila svoja prava i interese.
MBL Bonifačić prenosi osobne podatke isključivo u mjeri u kojoj je to nužno za ispunjenje odgovarajuće svrhe zakonite obrade. Gdje je to potrebno, s prethodno navedenim trećim stranama sklopili smo ugovore kojima se osiguravaju odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite Vaših osobnih podataka.

KAKO SU ZAŠTIĆENI OSOBNI PODACI?

Kako bi zaštitila osobne podatke pacijenta, MBL Bonifačić poduzima odgovarajuće mjere zaštite koje su u skladu s primjenjivim propisima o zaštiti privatnosti i osobnih podataka.
U svom poslovanju MBL Bonifačić je implementirala tehničke, fizičke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka pacijenta od slučajnog ili nezakonitog uništenja, slučajnog gubitka, štete, izmjene, neovlaštenog odavanja ili pristupa te od svih ostalih oblika nezakonite i/ili pretjerane obrade.

KOJA SU PRAVA PACIJENATA I KAKO SE MOGU OSTVARITI?

U okviru zaštite osobnih podataka ispitanici imaju sljedeća prava:
– pravo na pristup svojim osobnim podacima, tj. pravo zahtijevati potvrdu obrađuju li se njihovi osobni podaci te ako se takvi podaci obrađuju, pravo zahtijevati pristup i informacije o obradi i kopiju osobnih podataka koji se obrađuju;
– pravo na ispravak netočnih i nadopunu nepotpunih podataka;
– pravo na brisanje osobnih podataka, posebice ako takvi podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni, ako su nezakonito obrađeni, ako postoji obveza brisanja radi poštivanja pravnih obveza, ili ako ste danu privolu povukli;
– pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka;
– pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka;
– pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.
MBL Bonifačić će poduzeti sve mjere kako bi omogućila da ispitanici ostvare gore navedena prava, no u određenim slučajevima ostvarivanje tih prava može biti ograničeno ili isključeno.

KOME SE OBRATITI S UPITIMA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA?

Za bilo kakve dodatne informacije, zahtjeve ili prigovore možete se obratiti službeniku za zaštitu podataka. Ili na slijedeće kontakt podatke
Medicinsko-biokemijski laboratorij Krk
Vinogradska ul. 2b, 51500, Krk
Email: laboratorij.krk@gmail.com
TELEFON: +385 51 221 956
Ova Obavijest primjenjuje se od 22. svibnja 2022. te se može povremeno mijenjati.