MBL Bonifačić Krk

Paket dijabetes

  • GUK natašte
  • OGTT-test
  • Test postprandijalne glukoze
  • HbA1c
  • Kompletna pretraga mokraće(fizikalno-kemijski pregled/mikroskopski pregled sedimenta)